lť~qSinom Corporation - ŷëסBtByqBOBušBGBեBRBq
  q²~嫬Wqpڭ  
~ > yqp | Gyqp | yq} | | yqե | yq | YŮɮӻP`qʱ | Uoyqp/ǰe | ¤yqp/ǰe/ | o/äyqp |
  > ������������������ > yqp
 

yqp

pyqyqp(1cc~30/)ޮ|1/4THU
(Small flow meter [1cc~30l/mm 1/4"])

Byyqp(Rotameter)

qyqp(Mass flow meter)

yq/
(Flow controller/Flow control valve)

z/l/릡yqp

VX(Gas blender)

Jyqp

`qpBެyqp

yqyqp(ޮ|1/2T~4T)
(Medium flow meter [1/2"~4"])

Byyqp(Rotameter)

qyqp/yq
(Mass flow meter/ controller)

VX(Gas blender)

z/l/릡yqp

yq(Flow control valve)

Jyqp

jyqyqp(ޮ|4THW)
(Large flow meter)

qyqp(Mass flow meter)

z/l/릡yqp

yyqpA㦡yqp

Jyqp(On-line flow meter)

 


x_q q: (02) 2292 - 0001 ǯu: (02) 2292 - 0199
q q: (07) 281 - 4799 ǯu: (07) 261 - 3443
E-mail:sales@sinom.com.tw